Schadelastbeperking

Heeft u medewerkers met een contract voor bepaalde tijd of maakt u gebruik van oproepkrachten? Als een van deze zogenoemde ‘vangnetters’ ziek wordt, brengt dat voor u hoge kosten met zich mee. Dat is geregeld in de Wet BeZaVa. Medicaris ondersteunt u om de schadelast te beperken, al vanaf de eerste verzuimdag.

Hoge kosten

De overheid wil het ziekteverzuim terugdringen en zorgen dat minder mensen gebruikmaken van arbeidsongeschiktheidsregelingen. Het ziekteverzuim onder ‘vangnetters’ is hoog.

De Wet BeZaVa regelt ervoor dat vangnetters en medewerkers met een vast contract op eenzelfde manier moeten worden behandeld. Als werkgever moet u er dus voor zorgen dat een zieke vangnetter weer zo snel mogelijk aan het werk is.

In uw eigen bedrijf of elders. Lukt dat niet, dan loopt u het risico om twaalf jaar lang op te draaien voor de kosten van de zieke vangnetter. Ons advies is dan ook: hou de regie over de re-integratie van vangnetters in eigen hand.

Rol Medicaris: bezwaar tegen UWV

Als de zieke vangnetter een Ziektewet-uitkering krijgt, verstrekt het UWV een ‘toekenningsbeslissing’. Twijfelt u aan de juistheid van deze beslissing? Onderneem dan direct actie! U heeft normaal gesproken slechts 4 weken om bezwaar aan te tekenen tegen de medische gronden en tegen de hoogte van de uitkering. Medicaris kan een medisch onderzoek uitvoeren, dat als onderbouwing van uw bezwaar dient en werkt samen met andere deskundigen die u daarbij kunnen ondersteunen.

Let er op dat de bezwaartermijn bij beslissingen inzake Ziektewet-uitkeringen (in afwijking van de normale bezwaartermijn van zes weken) maar twee weken bedraagt, althans indien op verzekeringsgeneeskundige gronden betwist wordt dat de werknemer ziek is.

Meer lezen

Lees meer over het financiële risico van de Wet BeZaVA en de mogelijkheden voor schadelastbeperking.